home

Strona główna

settings

Wróć

movies

Filmy

user

Zaloguj

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

SPARKOT Sp. z o.o. (wkrótce 22 BIT TV Sp. z o.o.) 

1. DEFINICJE 

1.1. Administrator – Sparkot Sp. z o.o. (wkrótce 22Bit Tv Sp. z o.o.) z siedzibą w  Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS: 0000851211, NIP: 5252829137, Regon:  386580461. 

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej, możliwe do określenia  przez jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną,  psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli  pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji,  identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików  Cookiem oraz innych podobnych technologii. 

1.3. Polityka prywatności – niniejszy dokument. 

1.4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

1.5. Serwis i 22BIT.TV – serwis internetowy, prowadzony przez Sparkot Sp. z o.o. pod  adresem https://www.22bit.tv

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna, odwiedzająca i/lub zarejestrowana w serwisie https://www.22bit.tv

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH ZAKRES 

2.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób określony powszechnie  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o  ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług  drogą elektroniczną oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi  przepisami krajowymi). 

2.2. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator gromadzi jego  dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także określone  informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

2.3. Administrator zbiera następujące dane Użytkowników:  

a) dane o lokalizacji,  

b) IP urządzenia,  

c) informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie,  

d) adres mailowy,  

e) hasło,  

f) nazwę użytkownika. 

2.4. Użytkownik może założyć konto w 22BIT.TV poprzez wypełnienie formularza  rejestracyjnego (w którym dane wymagane do założenia konta są odpowiednio  oznaczone, a pozostałe dane – jeśli ich podanie jest przewidziane w formularzu – są  fakultatywne i nie są konieczne do założenia konta), dzięki czemu Użytkownik może  korzystać z dodatkowych funkcjonalności lub usług Serwisu. W takim przypadku  przetwarzane są dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz informacje  o korzystaniu z Serwisu. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem  ustawowym, tzn. że Użytkownik nie ma prawnego obowiązku podawania danych na  potrzeby założenia konta w 22BIT.TV, a jednocześnie podanie danych oznaczonych  jako wymagane jest warunkiem założenia konta w Serwisie. Niepodanie danych  oznaczonych jako wymagane uniemożliwia założenie konta w 22BIT.TV i korzystanie  z funkcjonalności, z których zgodnie z regulaminem Serwisu można korzystać tylko  po założeniu konta. 

3. PLIKI COOKIES ORAZ INNE PODOBNE TECHNOLOGIE. 

3.1. Administrator wykorzystuje w Serwsie tzw. pliki cookie lub inne, tożsame  technologie, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu, usprawnić jego  działania oraz wyświetlać treści dopasowane do potrzeb Użytkownika. 

3.2. Administrator wyróżnia następujące pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z  serwisu:  

a) pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na  czas trwania sesji (ang. user input cookies);  

b) uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających  uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);  

c) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security  cookies);  

d) sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookie odtwarzacza  flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies).

3.3. Użytkownik ma możliwość zmienić w dowolnej chwili ustawienia plików cookie lub  podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź  aplikacji lub zmianę ustawień swojego konta w Serwisie, z zastrzeżeniem, że zmiana  ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu. 

3.4. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień prywatności i plików cookie  dostępne są na stronach internetowych poszczególnych dostawców przeglądarek. 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ ICH CEL.

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:  

a) zapewnienia dostępu do serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;  b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c RODO;  

c) realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub  strony trzeciej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO:  

▪ marketing własny w tym profilowanie, w szczególności prezentowanie  reklamy behawioralnej, wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych w  Serwisie lub kierowanie do oznaczonych Użytkowników powiadomień o  interesujących ofertach lub treściach środkami komunikacji elektronicznej, w  szczególności pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził  stosowną zgodę, a także prowadzenie innego rodzaju działań związanych z  marketingiem np. badania satysfakcji.  

▪ wykrywanie i eliminowanie ewentualnych nadużyć;  

▪ prowadzenie danych statystycznych na potrzeby Administratora. 

5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ ICH CEL. 

5.1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w Serwisie, a  następnie przez okres:  

a) niezbędny dla realizacji obowiązków wynikających z powszechnie  obowiązujących przepisów prawa,  

b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań  cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających  przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub  jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 

5.2. Użytkownik może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego  urządzenia. Proces usunięcia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać  w opcjach danej przeglądarki i może być on różny w zależności od dostawcy i wersji  przeglądarki.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA. 

6.1. Użytkownikowi przysługują, w związku z przetwarzaniem i przechowywaniem jego  danych osobowych, następujące prawa:  

a) do sprostowania danych – jeżeli zebrane dane są błędne albo jeśli dane się  zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane,  

b) dostępu do danych – Użytkownik ma prawo wglądu do przechowywanych  danych, 

c) do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – Użytkownik może  usunąć konto w Serwisie;  

d) do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli Użytkownik uważa, iż nie wszystkie  jego dane powinny być przetwarzane,  

e) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego  interesu Administratora lub podmiotu trzeciego,  

f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik ma prawo do wycofania  udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez  podania przyczyny; wycofanie zgody nie działa wstecz;  

g) celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest  uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co pozwala zapobiegać  ujawnieniu informacji o Użytkowniku osobom nieuprawnionym.  

h) Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do  organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W  Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych. 

7. INNE PODMIOTY UPRAWNIONE DO PRZECHOWYWANIA DANYCH. 

7.1. Dane osobowe użytkowników przechowywane są także przez podmioty  współpracujące z 22BIT.tv, tj dostawcę serwerów i technologii, a także w celu  przesyłania informacji marketingowych i technicznych, wyłącznie w niezbędnym dla  ich działalności zakresie. 

7.2. Ww. podmioty zapewniają należyty poziom ochrony danych osobowych. 

8. BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANIA DANYCH 

8.1. Administrator prowadzi stałą kontrolę w celu zapewnienia, że dane osobowe  przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede  wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w  zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania 

oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.  Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i  dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 

9. DANE KONTAKTOWE 

9.1. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych  należy kierować pisemnie na adres: Sparkot Sp. z o.o., ul. Złota 7/18, 00-019  Warszawa.