home

Strona główna

settings

Wróć

movies

Filmy

user

Zaloguj

Terms of service

REGULAMIN USŁUG W SERWISIE 22BIT.TV

SPARKOT Sp. z o.o. (wkrótce 22 BIT TV Sp. z o.o.)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usługi  (zwaną dalej „Usługą” lub „Serwisem”) dostępnej dla użytkowników platformy/serwisu „22BIT.TV”, a oferowanej przez SPARKOT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sparkot Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie.

2. DEFINICJE

2.1. Użytkownik – osoba fizyczna, która zawarła umowę o świadczenie Usługi dokonując  zakupu dostępu na stronie internetowej https://www.22bit.tv,

2.2. Usługodawca – Sparkot Sp. z o.o. (wkrótce 22Bit Tv Sp. z o.o.) z siedzibą w  Warszawie (00-019) przy ul. Złotej 7/18, wpisana do rejestru przedsiębiorców,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział  Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000851211, NIP: 5252829137, Regon:  386580461.

2.3. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a  Usługodawcą.

2.4. Usługa /serwis - audiowizualna usługa medialna, świadczona za opłatą przez  Usługodawcę, polegająca za zapewnieniu Użytkownikowi pełnego dostępu do serwisu  na stronie internetowej https://www.22bit.tv, po dokonaniu stosownej opłaty i  rejestracji. Serwis umożliwia Użytkownikom zarówno korzystanie z transmisji „na  żywo” jak i wszelkich nagrań dostępnych w dziale „VOD”.  

2.5. Dostawca usługi - podmiot świadczący usługę pozwalającą na nadawanie i  odbieranie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz usługę hostingu materiałów  filmowych, na rzecz Usługodawcy.

2.6. Konto użytkownika - – indywidualne konto Użytkownika znajdujące się w Serwisie,  zarejestrowane w sposób określony w niniejszym Regulaminu, umożliwiające dostęp  do wybranych Usług.

2.7. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w  Regulaminie lub na stronie https://www.22bit.tv, wymaganą dla korzystania przez  Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego 22Bit.tv.

2.8. Materiały audiowizualne - wszelkie treści publikowane lub udostępniane w Serwisie  22Bit.tv przez Usługodawcę, w dowolnej formie, w szczególności treści audiowizualne,  tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią

utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach  pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 880, ze zm.) oraz niezależnie od tego,  czy mają charakter linearny (np. program telewizyjny odkodowany w określonym  czasie), czy nielinearny (np. pojedynczy odcinek serialu wcześniej rozpowszechniony  w programie telewizyjnym).

2.9. Usługa VoD – odpłatna audiowizualna usługa medialna, polegająca na dostarczaniu  treści cyfrowych Użytkownikowi w postaci Materiału Audiowizualnego (np. w postaci  filmu, odcinka serialu, odcinka programu rozrywkowego, odkodowanego w  określonym przedziale czasowym programu telewizyjnego), w celu ich obejrzenia za  pośrednictwem Serwisu 22Bit.tv, w szczególności w miejscu i czasie wybranym przez  Użytkownika. Usługa VoD każdorazowo stanowi przedmiot konkretnej Umowy.  Administrator ma pełną swobodę w określaniu, które Materiały Audiowizualne będą  objęte Usługą VoD, tzn. świadczone nieodpłatnie.

2.10. Sprzęt - urządzenia spełniające, określone w niniejszym Regulaminie, parametry  techniczne oraz posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usługi  VoD.

2.11. Opłata - należność od użytkownika na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia  Usługi, płatna na zasadach i w formie określonym w niniejszym Regulaminie.

2.12. Operator Płatności Elektronicznych  

a. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000274399, posiadająca REGON  300523444, NIP 7792308495.

b. Przelewy 24 - PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kancelarskiej  15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe  Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego Nr KRS 0000347935,

3. DOSTĘP DO SERWISU / PLATFORMY

3.1. Usługodawca realizuje świadczoną Usługę z dołożeniem wszelkich starań  wynikającego z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, w oparciu o  posiadany sprzęt i dostępną technologię.

3.2. Wniesienia Opłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.3. Dostęp do Serwisu możliwy jest z komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń  mobilnych.

3.4. Dostęp Serwisu na telewizorach typu SMART TV jest możliwy na zasadach  określonych na stronie internetowej Usługodawcy.

3.5. Rejestracja Użytkownika na Serwisie jest bezpłatna. Korzystanie z materiałów  audiowizualnych w serwisie jest odpłatne, chyba, że Usługodawca zaznaczy, że dla  wybranych Usług jest inaczej.

4. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

4.1. Do skorzystania z Serwisu uprawniony jest Użytkownik, który:  

a) posiada aktywne konto w Serwisie 22Bit.tv i dokona operacji zalogowania, po  wcześniejszej rejestracji w Serwisie.

b) uiści opłatę we właściwej wysokości za daną Usługę.

4.2. Usługa udostępniana jest przez Usługodawcę na stronie internetowej https://www.22bit.tv

4.3. Użytkownik otrzymuje dostęp do Usługi, przydzielony do swojego konta na Serwisie.  Istnieje możliwość zalogowania i korzystania z Serwisu na jednym urządzeniu  jednocześnie.

4.4. W czasie korzystania z transmisji na żywo dostępnych w Serwisie mogą wystąpić  krótkotrwałe przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku spowodowane zakłóceniami  niezależnymi od Usługodawcy.

4.5. Materiały dostępne na Serwisie mogą być wykorzystane przez Użytkownika jedynie  do własnego użytku osobistego. Zakazane jest:  

a) nagrywanie jakichkolwiek materiałów,  

b) udostępnianie ich w jakikolwiek sposób,  

c) jakiekolwiek inne ich wykorzystanie.

4.6. Użytkownik ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za ewentualne szkody będące  następstwem korzystania z Usługi, a także za wszelkie następstwa ujawnienia przez  Użytkownika materiałów dostępnych na Platformie/Serwisie osobom i/lub podmiotom  trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, także poprzez niezachowanie właściwych  środków ostrożności.

4.7. Korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie za pomocą w pełni sprawnego Sprzętu,  używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych.  

4.8. Wymagania techniczne:  

a) zainstalowana aktualna przeglądarka internetowa z wymienionych poniżej, jeśli  nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 8+, Mac OSX  10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:  

Mozilla Firefox;  

Opera;  

Google Chrome;  

Microsoft Edge;  

Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0;

b) wyposażenie w ekran o szerokości co najmniej 1366 px;  

c) połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej  przepustowości minimum 4 Mbps,

d) wyłączenie innych aplikacji podczas odtwarzania Transmisji lub Nagrania, w tym  programów antywirusowych oraz tzw. „zapór” internetowych,

e) korzystanie wyłącznie ze strony https://www.22bit.tv 

f) zainstalowane najnowsze sterowniki karty graficznej dostarczone przez producenta karty. 4.9. Usługodawca gwarantuje prawidłowe działanie Usług wyłącznie w wypadku spełniania  przez Sprzęt Użytkownika wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. 4.10. Przed wniesieniem opłaty wymagane jest sprawdzenie możliwości technicznych i  zapoznanie się z ofertą na stronie https://www.22bit.tv 

4.11. Użytkownik zakładając konto w Serwisie wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie  informacji marketingowych i technicznych.

5. PŁATNOŚCI

5.1. Użytkownik, który dokonał zakupu zobowiązany jest do wniesienia Opłaty za Usługę  na zasadach określonych na stronie https://www.22bit.tv i w niniejszym Regulaminie.

5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej sprzedaży dostępu do Serwisu w  cenach promocyjnych, niższych niż określone powyżej.

5.3. Płatność za Usługę jest realizowana za pośrednictwem Operatora Płatności  Elektronicznych, tj. PayU S.A. poprzez kartę płatniczą przez niego akceptowaną,  poprzez PayPro S.A.(Przelewy24.pl)

5.4. Za realizację ww. płatności odpowiada Operator Płatności Elektronicznych.

5.5. Za dokonanie opłaty uważa się moment uznania rachunku bankowego Usługodawcy. 5.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dokonaniu płatności,  

w tym brak dostępu do Serwisu tym spowodowany, za które odpowiedzialność  ponoszą podmioty obsługujące płatność.

5.7. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot Opłaty w przypadku braku dostępu do Serwisu,  spowodowany opóźnieniem w realizacji płatności.

6. REKLAMACJE

6.1. Obsługę reklamacji, z wyjątkiem punktu 6.3 poniżej, zapewnia Usługodawca, chyba  że na stronie Usługodawcy lub Partnera postanowiono odmiennie.

6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) nadzwyczajne wydarzenia, takie jak przerwa w dostawie energii elektrycznej lub  zakłócenia w funkcjonowaniu łącza internetowego, wynikłe z przyczyn  niezależnych od Usługodawcy,

b) korzystanie przez Użytkownika ze Sprzętu nie spełniającego wymagań  określonych w niniejszym Regulaminie,

6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie wpłaty wynikającej z  winy Operatora Płatności Elektronicznych. Wówczas reklamację zgłaszać należy  bezpośrednio do:  

a) PayU S.A., formularz kontaktowy dostępny na stronie:  https://poland.payu.com/kontakt/ 

b) Paypro S.A. - Przelewy 24, telefonem +48616429344 lub e-mailem  [email protected] lub poprzez elektroniczny formularz dostępny pod adresem  http://przelewy24.pl/kontakt/reklamacja/; 

6.4. Reklamacje, z wyjątkiem punktu 6.3 powyżej, należy przesyłać na adres e-mail  [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Sparkot Sp. z o.o., ul. Złota 7/18, 00- 019 Warszawa.

6.5. Każde zgłoszenie reklamacyjne winno być przesyłane w osobnej wiadomości.

6.6. Zgłoszenie reklamacji przesyłanych do Usługodawcy powinno zawierać:  a) imię i nazwisko,  

b) adres e-mail, na który zarejestrowana była płatność,  

c) numer transakcji, którą dokonano płatności,  

d) szczegółowe wskazanie przedmiotu reklamacji, opis problemu (w miarę możliwości  z tzw. „screenem” ekranu), datę i godzinę zaistnienia nieprawidłowości oraz  urządzenie, na którym wystąpiły nieprawidłowości.

6.7. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzeć poprawnie złożone zgłoszenie reklamacyjne  w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

6.8. Z tytułu przyjętej reklamacji, w przypadku, gdy Opłaty dokonano za pośrednictwem  Operatora płatności elektronicznych, Usługodawca zwróci wpłaconą kwotę lub  zaproponuje inną formę rekompensaty.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7.2. Usługodawca dokłada staranności, aby chronić prywatność Użytkownika, a także jego  dane oraz podejmuje wszelkie działania zapewniające bezpieczeństwo korzystania z  Serwisu. Zastrzega, iż nie odpowiada za wszelkie zagrożenia związane z  korzystaniem z sieci Internet, w tym zagrożenia sprzecznej z prawem ingerencji osób  trzecich.

7.3. Regulamin dostępny jest na stronie 22Bit.tv w zakładce „Regulamin Usługi”.

7.4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce  Prywatności, dostępnej na stronie https://22Bit.tv w zakładce „Polityka Prywatności” i  stanowią one integralną część niniejszego regulaminu.

7.5. Usługa świadczona jest w języku polskim.

7.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2020 r.